Privacyverklaring

Home > Inwoners > Privacy, proclaimer en cookies > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon en die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Daaronder valt ook het beschermen van persoonsgegevens. Voor alle persoonsgegevens die wij als gemeente verwerken geldt dat wij hier zeer zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ons eigen privacybeleid en privacyreglement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het uitvoeren van onze gemeentelijke taken moeten wij in veel gevallen persoonsgegevens van onze inwoners en bezoekers verwerken. Als u een dienst of product afneemt, contact zoekt of een bezoek brengt aan de gemeente verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij daarbij mogelijk verwerken:

 • naam, adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • overlijdensdatum
 • burgerlijke staat
 • verblijfsrecht
 • A-nummer
 • kadastrale gegevens
 • WOZ-waarde
 • kenteken
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken moeten wij in sommige gevallen ook bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens verwerken. Zoals financiƫle of medische gegevens. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben voor het behandelen van aanvragen en het verlenen van hulp op het gebied van zorg, werk, inkomen, jeugdhulp of veiligheid. Bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens die wij daarvoor mogelijk verwerken zijn:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • handtekening
 • arbeidsrelatie
 • financiĆ«le gegevens
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • religieuze overtuiging
 • ras of etnische afkomst
 • politieke voorkeur
 • seksuele geaardheid
 • genetische en biometrische gegevens

Wanneer mogen wij uw gegevens verwerken

Gemeente Stichtse Vecht verwerkt persoonsgegevens als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, gerechtvaardigd belang, en publiekrechtelijk taak. De grondslag gerechtvaardigd belang gebruikt de gemeente niet voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke taken. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk en verenigbaar zijn voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

De genoemde persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doelen:

 • behandelen van aanvragen
 • behandelen van meldingen en klachten
 • beantwoorden van vragen (telefonisch, chat of e-mail)
 • maken van afspraken
 • verzenden van nieuwsbrief

Bewaartermijnen

Stichtse Vecht zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Op grond van de archiefwet zijn wij in sommige gevallen verplicht op gegevens een bepaalde termijn te bewaren.

Opvragen of delen van uw persoonsgegevens

Stichtse Vecht vraagt uw persoonsgegevens niet zomaar op bij andere organisaties en personen en deelt deze ook niet zomaar. In sommige gevallen werkt de gemeente samen met externe partijen. Soms moeten wij hierbij persoonsgegevens uitwisselen. In dat geval maken wij afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Waar nodig sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. 

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van zorg of veiligheid werken onze hulpverleners in sociale wijkteams met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen delen zij soms informatie met elkaar. Zij doen dit zeer zorgvuldig en betrekken u hierbij. Als het nodig is vragen zij u om toestemming.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichtse Vecht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voeren wij door op basis van gemeentelijke beveiligingsnormen. Deze zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw consulent of vaste contactpersoon bij de gemeente. Indien u geen vaste contactpersoon heeft kunt u hiervoor een afspraak maken om langs te komen. Het is belangrijk dat u aangeeft voor welke door u aangevraagde product of dienst u uw persoonsgegevens wilt inzien. Ook is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

U kunt het verzoek ook schriftelijk indienen. Dit kan per post of per e-mail naar info@stichtsevecht.nl. Om misbruik te voorkomen kan de gemeente u vragen langs te komen en u te legitimeren. De gemeente zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Kunnen we niet aan uw verzoek voldoen dan zullen we uitleggen waarom.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of de bescherming van persoonsgegevens neem contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via gegevensbescherming@stichtsevecht.nl.

Klachten over persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u klachten over het verwerken van persoonsgegevens neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Vindt u dat een zorgverlener, die zorg of hulp biedt in opdracht van de gemeente, niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met deze zorgverlener om samen tot een oplossing te komen. Komt u er toch niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente.

Meer informatie

Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl