Rijksbijdrage voor klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht

Home > Inwoners > Nieuws > Rijksbijdrage voor klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht

Rijksbijdrage voor klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht

26 september 2019 - Wethouder Linda van Dort en haar collega-wethouders uit de gemeente Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist tekenden maandag een bestuursovereenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Daarin legden zij de afspraken vast die samenhangen met de eerder toegezegde rijksbijdrage van €802.000,- voor de aanpak van 5 klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht. 

Projecten tegen extreme weersomstandigheden

Het ministerie van I&W ondersteunt dit jaar 3 projecten voor het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden: in Groningen, in onze regio Utrecht en in Meerssen. In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden de komende jaren samen €600,- miljoen vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. 

5 uitvoeringsprojecten in de regio Utrecht

De regio Utrecht heeft een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gekregen voor 5 concrete uitvoeringsprojecten in verschillende type wijken in de regio Utrecht. De financiële bijdrage gaat in Stichtse Vecht naar het project ‘Kockengen Waterproof’. Dit heeft een extra bijdrage ontvangen voor een monitoringssysteem, bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk. Dit systeem onderzoekt de invloed van een afwateringsriool op de grondwaterstand in de veengrond. 

Leren en elkaar inspireren

Vanuit de Rijksbijdrage wordt ook een onderzoek gefinancierd. De 5 uitvoeringsprojecten in de regio Utrecht bieden een goede kans om leerervaring op te doen met uitvoeringsprojecten in deze verschillende woonwijken. Dit onderzoek wordt de komende 1,5 jaar uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Aan dit onderzoek werken naast promovendi, universitair docenten en professoren (waaronder Marleen van Rijswick) de komende 1,5 jaar ook rond de 25 studenten mee. Deze studenten zijn van diverse faculteiten, zoals Rechten en Geosciences. Hiermee zetten we als regio Utrecht naast de uitvoeringsprojecten ook in op het klaarstomen van een volgende generatie planmakers, juristen en leiders voor grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptie. 

RSS